OpMaat Magazine
Abonnee wordenOpMaat voor € 18,25 per jaar

Oud nieuws in een nieuw jasje (levensloopbestendig bouwen)

Zonder oplossingen kunnen tienduizenden ouderen niet thuis wonen

Donderdag 23 januari, heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi), haar advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’ uitgebracht. ActiZ is blij met dit advies, omdat het duidelijk maakt dat er nog een aantal cruciale knelpunten is wanneer ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Dit constateerde ActiZ al eerder en zij heeft hier al verschillende acties op ondernomen. Met het advies van het RLi hoopt ActiZ dat het kabinet en gemeenten de (markt)condities scheppen waarmee markt- en maatschappelijke partijen concrete oplossingen kunnen realiseren waardoor tienduizenden ouderen langer thuis kunnen wonen.

In het advies van de RLi komt als belangrijkste knelpunt naar voren dat vraag en aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn niet op elkaar zijn afgestemd. Het aantal 80+ers verdubbelt de komende tien jaar (van 650.000 naar 1,3 miljoen). Door de bezuinigingen in de langdurige zorg, en omdat ouderen dit zelf willen, blijft het grootse deel van deze groep thuis wonen.
Het RLi en ook ActiZ constateren dat het huidige aanbod van woningen hiervoor niet geschikt is.

Het Rli geeft aan dat de financiële crisis de benodigde investeringen belemmert; dat onderzoek nodig is om landelijke en regionale cijfers over de behoefte aan seniorenwoningen te achterhalen en dat er onvoldoende wordt samengewerkt tussen de verschillenden partijen die hierbij betrokken zouden moeten zijn. Coalities van bijvoorbeeld woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsaanbieders, die voor mensen met een zorgvraag de domeinen wonen, zorg en welzijn verbinden, moeten worden gekoesterd en gestimuleerd om eigen regie en zelfstandigheid te ondersteunen, stelt het advies. De raad vindt dat ruimte en flexibiliteit noodzakelijk zijn om tot oplossingen te komen.

Stappen
Op al deze punten heeft ActiZ al stappen gezet:
– ActiZ heeft samen met MKB Nederland/VNO het initiatief genomen voor de
DOETANK. Hierin werken onder andere de utiliteitsbouw, de bouwsector, de
installatie- en technologie sector, de IT-sector, de MO-groep, de Winkelraad,
banken en pensioenfondsen samen om in de komende vijf jaar 100.000 seniorenwoningen te bouwen of aan te passen. ActiZ heeft samen met de Kamer van Koophandel berekend dat er nu al een tekort is van minimaal 84.000 woningen voor ouderen.
– Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg heeft een verbinding gelegd tussen wonen, welzijn en zorg. Samen met MOVISIE en Platform31 heeft het Kenniscentrum een kennis- en experimentenprogramma ‘Langer Thuis’ gestart om lokale initiatieven te steunen.
– In de transitieagenda die ActiZ in 2013 ontwikkelde en aanbood aan de staatssecretaris van VWS is vastgoed en huisvesting van ouderen een belangrijk speerpunt.

Aad Koster, directeur ActiZ: “Wij hopen dat dit advies van RLi voor de staatssecretaris van VWS en de minister voor Wonen en Rijksdienst die het advies vandaag ontvingen, hét duwtje in de rug is om echt stappen te zetten en de benodigde kaders voor goede seniorenhuisvesting te stellen, zodat ons gezamenlijke doel – dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen – wordt bereikt.”

 

Wel een beetje oud nieuws, want Uniform bracht in 1997 al advies uit over de starre indeling van woningen. Dat advies hield o.a. in dat je geen senioren- of jongerencomplexen meer bouwt, maar woningen die je naderhand heel simpel geschikt kunt maken naar de wens van en nieuwe of bestaande bewoner. Maar dat bleek voor de bouwwereld veel te vooruitstrevend te zijn. En nu kunnen ouderen niet meer langer zelfstandig wonen. Gemiste kans.

Tags:

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *